Kalendár podujatí

Púchovský MTB maratón

Púchovský MTB maratón 2013

Bikeri z Púchova vás pozývajú na tretí ročník Púchovského MTB maratónu ktorý je súčasťou VALAŠSKOPOVAŽSKEJ MTB SÉRIE

Usporiadateľ:
BIKERI z Púchova, o.z.
Moravská 682/3, Púchov 020 01
IČO: 42150540 DIČ: 2023166343

Info:
http://www.bikerizpuchova.sk
bikerizpuchova@gmail.com

Riaditeľ preteku:
Mgr. Slavomír Kučera, 0918505054

Staviteľ trate:
Tony Podstránsky

Termín:
sobota 14.9.2013, Púchov

Štart:
Dlhá trať 62 Km - 11:00 hod.
Krátka trať 40 Km - 12:00 hod.
ulica 1. Mája Púchov, areál futbalového štadióna.

Prezentácia
V deň a v mieste štartu maratónu, t.j. sobota 14.9.2013
od 7:00 hod. do 10:00 hod. trať 62 Km
od 7:00 hod do 10:45 hod. trať 40 Km

Trať:
Dlhá trať 62 Km, prevýšenie 1950 mKrátka trať 40 Km, prevýšenie 1360mŠtartovné:
do 16.8.2013 13€ (+ balíček)
do 06.9.2013 15€ (+ balíček) v deň štartu 14.9.2013 15€ bez balíčka
Účastník je registrovaný ako prihlásený až po uhradení štartovného!

Podmienky účasti:

 • štart na vlastné nebezpečenstvo
 • cyklistická prilba na hlave počas celého závodu
 • dobrý technický stav bicykla
 • preteky sa idú za plnej premávky
 • usporiadateľ nezodpovedá účastníkom za škody vzniknuté nedodržaním pravidiel a predpisov, alebo zlým technickým stavom bicykla, alebo podcenením svojich fyzických schopností
 • Kategórie:

  Dlhá trať 62 Km, prevýšenie 1950 metrov - (kategórie VPS):
  Muži 19 - 29 rokov
  Muži 30 - 39 rokov
  Muži 40 - 49 rokov
  Muži 50 - 59 rokov
  Muži 60 a viac rokov
  Juniori 15 - 18 rokov
  Juniorky 15 - 18 rokov
  Ženy 19 - 39 rokov
  Ženy 40 a viac rokov

  Krátka trať 40 Km, prevýšenie 1360 metrov:
  Muži 19 - 29 rokov
  Muži 30 - 39 rokov
  Muži 40 a viac rokov
  Juniori 15 - 18 rokov
  Juniorky 15 - 18 rokov
  Ženy 19 a viac rokov

  Deti:
  3-4 roky: trať 200 metrov, štartovné 3,- eurá
  5-7 rokov: trať 400 metrov, štartovné 3,- eurá
  8-11 rokov: trať 600 metrov, štartovné 3,- eurá
  Deti 12 - 14 rokov idú trať 20 km, štartovné 10,- eur
  Nie je dôležitý deň a mesiac narodenia ale rok narodenia!

  Do výsledkov Valašskopovažskej (VPS) MTB série sa započítavajú výsledky iba z dlhej trate!

  Prihlášky:
  Pripravujeme on-line prihlasovanie
  Na http://www.bikerizpuchova.sk kde nájdete prihlasovací formulár. Uzávierka prihlasovania v on-line systéme je 06.09.2013 do 24:00. Odhlásiť sa môžete pomocou písomnej odhlášky, ktorú doručíte osobne alebo poštou usporiadateľovi do 06.09.2013. Odhláška e-mailom nie je možná. Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 5 EUR.

  Úhrada štartovného:
  prevodom z účtu na účet organizátora
  vložením hotovosti na účet organizátora na pobočke ČSOB
  poštovou poukážkou na účet organizátora
  v hotovosti pri prezentácii v mieste štartu
  Názov účtu: Združenie Bikeri z Púchova
  Číslo účtu: 4012810666/7500, ČSOB banka, a.s.
  KS: 0308
  VS: dátum Vášho narodenia ( 1.1.1990 = 01011990 )
  Poznámka: Meno a Priezvisko

  Úhrada štartovného zo zahraničia:
  Názov banky: Československá obchodná banka a.s.
  Michalská 16
  815 63 Bratislava
  Názov účtu: Združenie Bikeri z Púchova
  Číslo účtu: 4012810666 / 7500 EUR
  IBAN: SK45 7500 0000 0040 1281 0666
  SWIFT Code: CEKOSKBX
  KS: 0308
  VS: dátum Vášho narodenia ( 1.1.1990 = 01011990 )
  Poznámka: Meno a Priezvisko
  Originál dokladu o zaplatení štartovného si vezmite so sebou na prezentáciu

  V cene štartovného je zahrnuté:
  občerstvenie na trati (ovocie, pečivo, tyčinky, iontové nápoje X-iont)
  jedlo a nápoj v cieli (zeleninové rizoto, nealko 0,5 l)
  kompletné zabezpečenie účastníka na trati
  umývanie bicyklov, wap, hasiči
  sprchy a WC, skrinky na úschovu cenností
  tombola

  Zdrav. zabezpečenie:
  Rýchlu záchrannú službu zabezpečuje spoločnosť NSP Pov. Bystrica (sanitka, záchranári a zdravotné sestry) Horská služba

  Upozornenie:
  Za poistenie účastníka usporiadateľ pretekov nezodpovedá! Je na každom účastníkovi, aby bol poistený pre prípad zodpovednosti a úrazu.

  Podmienky a povinnosti účastníkov:
  1. Zaslanie prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzujú písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
  2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
  3. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
  4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
  5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
  6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
  7. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky.
  8. Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
  9. Trasa preteku vedie chráneným územím, účastník je preto povinný správať sa ohľaduplne k prírode a jej obyvateľom.
  10. Odpadky je vhodné vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Počas preteku obaly s použitých gélov a tyčiniek zobrať so sebou.
  11. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol s elektronickým čipom umiestneným na prednej vidlici bicykla.
  12. Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr však do 17.00 hod. v kancelárií preteku pri vklade 30 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
  13. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa účastníkovi nevracia.
  14. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
  15. Účastník je zodpovedný za merací čip, v prípade jeho straty alebo zničenia je povinný usporiadateľovi uhradiť poplatok 30 EUR. Pretekár si je vedomý že svojím podpisom, pri prezentácii priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-15.
  report_problem Našiel si v texte chybu?
  keyboard_arrow_up